Over Gro

Over GRO

©Het Facilitair Bedrijf

GRO vormt tijdens het ontwerpproces een handleiding om het ambitieniveau voor een duurzaam project vast te leggen. De enorme hoeveelheid aan duurzaamheidsaspecten werd verzameld en gereduceerd tot een eenvoudig en beheersbare tool.

Dit instrument kan zowel door opdrachtgevers als ontwerpteams gebruikt worden tijdens de verschillende fases van een project.

GRO kan voor alle functies gebruikt worden: kantoorgebouwen, toeristische infrastructuur, residentiële gebouwen, gemengde functies,… onafhankelijk van de schaal van een bouwproject.

 

GRO is geschikt voor zowel nieuwbouw- en renovatieprojecten als herinrichtingsprojecten van bestaande gebouwen.

De bouwsector is één van de belangrijkste economische sectoren in België. Deze sector staat echter in voor 40% van het energieverbruik, is één van de grootste afvalproducenten en één van de grootste verbruikers van grondstoffen. Bovendien brengen wij gemiddeld 90% van onze tijd binnen in gebouwen door.

 

Gebouwen vormen en beïnvloeden onze leefomgeving. Tegelijk kan een gebouw dankzij de principes van “CLIMATE RESPONSIVE DESIGN” optimaal gebruik maken van energie van de zon, de lucht, de vegetatie en de wind uit zijn omgeving.

 

Het “PEOPLE-PLANET-PROFIT” principe weerspiegelt de diversiteit aan aandachtspunten waarmee in onze gebouwen rekening moet gehouden worden. De circulaire economie biedt de handvatten om de uitputting van onze grondstoffen tegen te gaan, kringlopen te sluiten en een meerwaarde voor mens en natuur te creëren.

© Martelaarsplein – Low architecten

GRO onderschrijft de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
(Sustainable Development Goals)
van de Verenigde naties richting 2030.

WAAROM GRO? GRO schept duidelijkheid over wat duurzaamheid betekent, maar laat ook voldoende ontwerpvrijheid toe. GRO werkt als een garantie dat duurzaamheid op een integrale wijze benaderd wordt door te streven naar samenhangende uitgangspunten en maatregelen. De opbouw van GRO volgt het verloop van het bouwproces en kijkt ook verder dan de oplevering dankzij een langetermijnvisie waarbij de kosten tijdens de levensduur van het gebouw worden geëvalueerd. Dit instrument om duurzaamheid te meten is daarenboven gratis beschikbaar.

 

Het gebruik van GRO is niet verplicht, maar kan door een opdrachtgever in het kader van een wedstrijd of een aanbesteding opgelegd worden. De drie gewesten werken samen aan een nieuwe gezamenlijke versie om zo GRO toepasbaar te maken in heel België. Het instrument GRO zal in overleg met de bouwsector en volgens de specifieke eigenschappen van elk gewest verder evolueren.

Climate Responsive Design

Bij het ontwerp van een gebouw volgens de principes van climate responsive design zal men optimaal gebruik maken van de natuurlijke energiebronnen die aanwezig zijn in de omgeving.

 

De vrije energie van de zon, de lucht, de vegetatie en de wind kan gebruikt worden om te verwarmen, te koelen, te ventileren en te verlichten. Het gebouw fungeert als een filter voor zijn omgeving waarbij er een evenwicht wordt gezocht in de mate waarin de buitenomgeving op het gebouw invloed zal hebben. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan natuurlijke low-tech om energievretende technieken te beperken.

© Sukhneet Kaur

 1. luifels en beschaduwing
 2. zonne-energie
 3. natuurlijke koeling
 4. daglichttoetreding
 5. natuurlijke luchttoevoer
 6. isolatie van de buitenschil
 7. thermische inertie van de buitenschil
 8. vloerverwarming

Penta energetica

© Vlaamsbouwmeester.be

De vrije energie van de zon, de lucht, de vegetatie en de wind kan gebruikt worden om te verwarmen, te koelen, te ventileren en te verlichten. Het gebouw fungeert als een filter voor zijn omgeving waarbij er een evenwicht wordt gezocht in de mate waarin de buitenomgeving op het gebouw invloed zal hebben. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan natuurlijke low-tech om energievretende technieken te beperken.

De energiebehoeften van een gebouw hangen nauw samen met zijn omgeving. Tijdens het ontwerpproces dienen de lokale omstandigheden en beschikbare natuurlijke elementen van de gebouwsite ideaal in het ontwerp geïntegreerd te worden. Dit kan bereikt worden door vooral in te zetten op de principes van het penta energetica. Deze principes moeten zo optimaal mogelijk verzoend worden met het programma van eisen en de eisen binnen dit instrument.

People Planet Profit

Het principe PEOPLE PLANET PROFIT weerspiegelt de diversiteit aan aandachtspunten waarmee in onze gebouwen rekening gehouden moet worden.

Het vormt dan ook de kapstok van GRO.

Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

(definitie van duurzame ontwikkeling uit het rapport “Our Common Future”)

PEOPLE
PLANET
PROFIT

People

iedere mens telt

 

 • Comfortabele gebouwen voor de gebruiker
 • Gebouwen voor iedereen bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar
 • Met respect waardevol erfgoed behouden
 • Kwaliteitsvolle, veilige en functionele gebouwen
 • Creëren van shared value
Planet

ons ecosysteem beschermd

 

 • Minimale waardevernietiging, maximale waardebehoud door:
  • grondstofgebruik te beperken
  • technische en biologische kringlopen zo veel mogelijk te sluiten
 • Beperking van de negatieve impact op de omgeving, positieve invloed stimuleren
Profit

fusie van belangen

 

 • Toekomstgerichte gebouwen aanpasbaar aan veranderingen
 • Ontwerpen voor een lange levensduur
 • Gebouwen die op lange termijn betaalbaar en goed te beheren zijn
 • Integratie van nieuwe circulaire businessmodellen

Circulaire Economie

In een ideale wereld worden alle grondstoffen in een circulaire economie oneindig hergebruikt en bestaat er geen afval.

LINEAR
ECONOMY
RECYCLING
ECONOMY
CIRCULAR
ECONOMY

©Vlaanderen Circulair

R-ladder

   

© De circulaiRe ladder – M. Gardenier

De circulaire economie biedt de handvatten om de belangen van mens (people), natuur (planet) en economie (profit) hand in hand te ontwikkelen en verbeteren.

 

Ons doel zijn toekomstgerichte en leefbare gebouwen. Doorheen de levensfases van een gebouw, van uitvoering tot exploitatie, renovatie en eventueel sloop komen er verschillende cycli aan bod zoals onderhouden en herstellen, hergebruiken en herbestemmen, recycleren. Bij circulair bouwen vormt deze cascadering een belangrijk uitgangspunt.

De volgende ontwerpprincipes vormen een denkkader bij het maken van ontwerpkeuzes.
Ze zijn onderverdeeld in drie luiken:
Urban mining

 

 • Gebouwen als bron van materialen
 • Documentatie & inventarisatie
 • Waardebehoud
 • Circulair materiaalgebruik
Circulair ontwerpen & bouwen

 

 • Aanpasbaarheid
 • Onafhankelijke lagen
 • Materiaalgebruik
 • Verbindingen
 • Ontwerpen voor een optimale levensduur
 • Circulaire systemen
Businessmodellen

 

 • Efficiënter gebruik van grondstoffen
 • Een product als dienst
 • Waarde creëren op basis van afval
 • Terugnamegaranties
 • Samenwerking doorheen de keten

© GRO / WTCB

Geïntegreerd ontwerpproces

Integraal ontwerp, uitvoering en beheer zijn essentieel om te komen tot kwalitatieve gebouwen, rekening houdend met de principes van “people – planet – profit” en de circulaire economie.
Ontwerp

Tijdens het proces van integraal ontwerpen worden dan ook de verschillende aspecten vanaf begin af aan meegenomen.

 

De organisatie van het ontwerpproces is anticiperend, creatief en gebaseerd op teamwerk tussen de stakeholders.

 

Tijdens dit proces wordt er geanticipeerd op de uitvoerings- en exploitatiefase.

Uitvoering

In de uitvoeringsfase worden de concepten en principes uit de ontwerpfase bewaakt.

 

Kennisoverdracht van de ene naar de andere fase is essentieel.

Beheer

Vanaf de oplevering wordt het gebouw integraal beheerd.

 

Continue verbetering tijdens exploitatie om te streven naar tevreden gebruikers, verlaging van de milieu-impact en langetermijnkosten.

© GRO / WTCB