Ontwerpfase

GRO TIJDENS DE VERSCHILLENDE PROJECTFASEN
> Ontwerpfase​

Fase “Voorontwerp” in GRO

Aandachtspunten tijdens deze fase

Tijdens het ontwerpproces dienen de lokale omstandigheden en beschikbare natuurlijke elementen van de gebouwsite ideaal in het ontwerp geïntegreerd te worden.

Dit kan bereikt worden door vooral in te zetten op de principes van het penta energetica. Deze principes moeten zo optimaal mogelijk verzoend worden met het programma van eisen en de eisen binnen dit instrument.

Tijdens deze fase wordt de basis gelegd, de fundering waarop verdere ontwerpkeuzes kunnen steunen.

Hier kunnen de beslissingen genomen worden met de grootste impact, en dit zonder de lastige gevolgen die men kent wanneer men in een latere fase nog aanpassingen moet maken. Belangrijk is tijdens het voorontwerp de ambities uit de fase “offerte” te integreren en vooruit te denken.

Met climate reponsive design kunnen de jaarlijkse en dagelijkse schommelingen (temperatuur, vochtigheid, wind ,…) van het buitenklimaat al behoorlijk afgevlakt worden.

 

Een performant buitenschil en actieve technieken vullen aan tot het gewenste comfortniveau bereikt is. Hoe strenger de binnenklimaateisen, hoe meer technieken zullen nodig zijn om hieraan te voldoen

Bewijsvoering

De bewijslast ligt bij het ontwerpteam. Per fase is gedefinieerd met welke bewijsdocumenten de beoogde prestatie gestaafd moeten worden. De bewijsvoering is een manier om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke ambitie doorheen het project gewaarborgd blijft.


Het ontwerpteam dient telkens een document in met alle bewijslast waarom gevraagd wordt. Het samenvattende overzicht met de radardiagrammen maakt hier deel van uit. Eventuele afwijkingen t.o.v. de vorige fase dienen gemotiveerd te worden.


De Invloedsmatrix geeft weer welke impact een gegeven criterium kan hebben op de haalbaarheid van een ander. Voor criteria die elkaar versterken of tegenwerken, is het in deze fase belangrijk om te controleren wat hun wederzijdse invloed is en of de doelstellingen voor beide criteria wel behaald worden.

Beoordeling van criteria en deeleisen

Een criterium kan uit één of meerdere deeleisen bestaan. Indien het prestatieniveau van een criterium door meerdere deeleisen bepaald wordt, dan wordt het prestatieniveau berekend aan de hand van het gemiddelde van de deeleisen. Dit gebeurt door de prestatieniveaus gelijk te schakelen aan punten:

 • Goed = 1 punt
 • Beter = 2 punten
 • Uitstekend = 3 punten

Enkele criteria of deeleisen zijn verplicht, de beoordeling is beperkt tot voldaan/niet voldaan.

 

“Niet van toepassing” leidt tot 0 punten. Indien men voor “niet van toepassing” kiest, draagt het criterium niet bij tot de globale score.

Bij sommige criteria zijn bonuspunten mogelijk. Deze bonuspunten kunnen bereikt worden door fors in te zetten op circulair bouwen.

 

Zie voorbeelden.

Fase "Definitief ontwerp" in GRO

Aandachtspunten tijdens deze fase

Het ontwerpteam en de opdrachtgever zorgen ervoor dat alle elementen uit de “fase voorontwerp” worden vertaald naar deze fase. Kennisoverdracht van de ene naar de andere fase is essentieel:

 • Bewaking van het integraal ontwerp
 • Alle eisen vertalen naar de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning
 • De openstaande punten bespreken en oplossen
 • Indien nodig prioriteiten stellen

Opvolging

Doorheen het project is het nodig de oorspronkelijke ambitie te bewaken. Hiervoor is in GRO de bewijsvoering per fase ingebouwd. Per fase is gedefinieerd met welke bewijsdocumenten de beoogde prestaties gestaafd moeten worden.

In elke fase wordt de stand van zaken geëvalueerd op basis van de gevraagde bewijsdocumenten. De wijze van opvolging en beoordeling maakt bij voorkeur deel uit van het bestek.

In realiteit treden echter vaak onvoorziene omstandigheden op zoals budgetoverschrijdingen of bijkomende wensen, waardoor afwijkingen onvermijdelijk worden. Het is dan ook aangeraden om een project niet enkel aan het einde van een fase te evalueren maar voor een continue begeleiding te zorgen.

 

Vooral in de ontwerpfase is dit onontbeerlijk gezien hier de verschillende concepten van architectuur en technieken op elkaar afgestemd moeten worden om tot een integraal ontwerp te komen.

Enkele aandachtspunten voor de opdrachtgever

 

 • De opdrachtgever ontvangt de documenten van het ontwerpteam. De opdrachtgever kijkt alle documenten na: werden de rekenbladen volledig en correct ingevuld? Ontbreken er geen documenten voor de bewijslast? Zijn de ingevulde gegevens in de overzichtsfile in overeenstemming met het ontwerp en andere (reken)nota’s?
 • De opdrachtgever moet de aannames van het ontwerpteam goedkeuren en erop toezien dat de ambities uit de ontwerpvisie nagekomen werden. De opdrachtgever dient voldoende aandacht te hebben voor dwarsverbanden en gevolgen van genomen beslissingen.

Enkele aandachtspunten voor het ontwerpteam

 

 • Het ontwerpteam zal rekening houden met de ambitie uit de vorige fase.
 • Het ontwerpteam bezorgt alle nodige documenten voor de bewijslast aan de opdrachtgever:
 • de ingevulde overzichtsfile voor de fase “voorontwerp” of “definitief ontwerp”
  • de radardiagrammen
  • alle noodzakelijke bewijslast voor alle criteria (ingevulde rekenbladen, checklists, rekennota’s, analyses,…)

Zodra een fase is ingevuld verschijnen de resultaten ook in het tabblad ‘Overzicht alle fases’ in de overzichtsfile Gebouw.

 • Indien er geen wijzigingen zijn ten aanzien van de voorgaande fase kan de bewijsvoering overgenomen worden.
  Aanvullingen en wijzigingen worden in een andere kleur aangeduid.