Intellectuele eigendomsrechten

Website

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van teksten, vormgeving, merken, illustraties, logo’s, afbeeldingen, data en gelijkaardige zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze gegevens zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en enige andere toepasselijke wetgeving op de intellectuele eigendom.


Zij behoren toe aan Leefmilieu-Brussel, het Vlaamse Gewest, de Service Public de Wallonie en/of andere rechthoudende derden. Het distribueren, verspreiden, kopiëren, aanpassen, bewerken, vertalen, wijzigen en enige andere gelijkaardige handeling met betrekking tot de volledige site of een onderdeel hiervan mag slechts gebeuren mits toestemming, tenzij dit toegelaten is volgens de toepasselijke wetgeving.


Met betrekking tot de auteursrechtelijke bescherming van de inhoud van deze site wordt toestemming verleend op basis van een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie. Bezoek Creative Commons — Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal — CC BY-NC-ND 4.0 om een kopie te zien van deze licentie. Deze licentie doet geen afbreuk aan de bescherming door andere intellectuele eigendomsrechten, waarvoor toestemming noodzakelijk blijft.


De licentiegevers verlenen een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve en eeuwigdurende (voor de duur van de bescherming van de intellectuele rechten op de inhoud van deze site) licentie om de inhoud van deze site te gebruiken, te raadplegen, te downloaden, te verspreiden en te reproduceren, op voorwaarde dat melding wordt gemaakt van de originele licentiegevers en de bron. Toevoegingen, uitbreidingen en herwerkingen van het werk mogen uitsluitend gebeuren mits toestemming van de licentiegevers. Deze licentie doet verder geen afbreuk aan de rechten die reeds werden verworven.


Deze licentie geldt enkel met betrekking tot het gebruik voor niet-commerciële doeleinden. Het verstrekken van advies omtrent het gebruik en de toepassing van GRO, het verlenen van diensten met betrekking tot de toepassing van GRO in bouwprojecten, alsook het gebruik van GRO in het kader van de uitvoering van een opdracht door een licentiegever in de markt gezet is wel toegelaten, ook indien deze tegen betaling worden verstrekt.


Voor elementen van het materiaal die zich in het publieke domein bevinden, en vormen van gebruik die toegestaan zijn op basis van een uitzondering of beperking die voortvloeit uit Boek XI van het Wetboek Economisch Recht, moet niet aan de voorwaarden van de licentie voldaan worden.


De informatie die op deze website aangeboden wordt, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Aan de informatie op deze website kan u geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht. De licentiegevers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van de informatie op deze website, of van de externe websites waar deze site naar verwijst. De toekenning van de rechten onder deze licentie kan de aansprakelijkheid van de licentiegevers daarom ook op geen enkele wijze in het gedrang brengen. Elk gebruik dat de gebruiker van deze informatie maakt is volledig op eigen risico. Tot slot kunnen de licentiegevers niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie door technische fouten of onderbrekingen.Het instrument GRO

 

GRO – Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie

Behalve waar anders vermeld zijn de verschillende versies van GRO gelicentieerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie. Bezoek Creative Commons — Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal — CC BY-NC-ND 4.0 om een kopie te zien van deze licentie.

 

Het Vlaamse Gewest behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de versies GRO 2020.1 en ouder, en op de andere ter beschikking gestelde informatie met betrekking tot deze versies. Leefmilieu-Brussel, het Vlaamse Gewest en de Service Public de Wallonie behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de toekomstige versies van GRO, en op de andere ter beschikking gestelde informatie met betrekking tot deze versies. De licentiegevers verlenen respectievelijk tot de versie waarvan zij de intellectuele eigendomsrechten behouden een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve en eeuwigdurende (voor de duur van de bescherming van de intellectuele rechten op deze versies van GRO) licentie om het werk te gebruiken, te raadplegen, te downloaden, te verspreiden en te reproduceren, op voorwaarde dat melding wordt gemaakt van de originele licentiegevers en de bron. Toevoegingen, uitbreidingen en herwerkingen van het werk mogen uitsluitend gebeuren mits toestemming van de respectievelijke licentiegevers. Deze licentie doet verder geen afbreuk aan de rechten die reeds werden verworven.

 

Deze versies van GRO mogen enkel gratis gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Het verstrekken van advies omtrent het gebruik en de toepassing van GRO, en het verlenen van diensten met betrekking tot de toepassing van GRO in bouwprojecten, alsook het gebruik van GRO in het kader van de uitvoering van een opdracht door een licentiegever in de markt gezet is wel toegelaten, ook indien deze tegen betaling worden verstrekt.

 

Voor elementen van het materiaal die zich in het publieke domein bevinden, en vormen van gebruik die toegestaan zijn op basis van een uitzondering of beperking die voortvloeit uit Boek XI van het Wetboek Economisch Recht, moet niet aan de voorwaarden van de licentie voldaan worden.

 

Het gebruik van het instrument GRO gebeurt op eigen risico. Leefmilieu Brussel, het Vlaamse Gewest en de Service Public de Wallonië kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortkomt uit de raadpleging of het gebruik van dit instrument. De toekenning van de rechten onder deze licentie kan de aansprakelijkheid van de licentiegevers ook op geen enkele wijze in het gedrang brengen.