Plaatsing opdracht

GRO TIJDENS DE VERSCHILLENDE PROJECTFASEN
> Plaatsing opdracht​

Fase “Offerte” in GRO

Inleiding

De plaatsing van een opdracht is het moment waarop het in de markt gezet wordt. Bij overheidsopdrachten is dit de publicatie, in de private markt kan dit op allerhande manieren gebeuren.

De ontwerpers of het bouwteam worden vervolgens uitgenodigd om een offerte in te dienen.

 

De offertes worden tijdens deze fase door de opdrachtgever geëvalueerd.

Ontwerpteam – Offerte opmaken

De ontwerpers of het bouwteam maken hun offerte op volgens het bestek. Dit kan een plan van aanpak zijn, een visienota, soms ook een meer uitgebreid schetsontwerp. Hierin wordt ingegaan op alle van toepassing zijnde criteria van GRO, welk prestatieniveau het ontwerpteam wenst te realiseren en op welke manier.

De inschrijver zal zijn visie en ambitie op het vlak van duurzaamheid voor het project verduidelijken.

In zijn offerte houdt de inschrijver rekening met de verschillende aspecten van een integraal en toekomstgericht ontwerp:

 • De verschillende, soms tegenstrijdige belangen weerspiegelt door het principe People, Planet, Profit
 • De gehele levenscyclus van een gebouw van ontwerp over realisatie, exploitatie, onderhoud tot einde levensduur
 • De levenscycli van de verschillende producten en materialen.
 • De circulaire principes
 • Alle verschillende disciplines zijn van begin af aan bij het proces betrokken
 • Continu verbeteren en bijsturen door evaluatie, terugkoppeling en lessons learned
 

Opdrachtgever – Offertes beoordelen

Tijdens de evaluatie van de offertes zal de opdrachtgever nagaan of de offertes beantwoorden aan het beoogd ambitieniveau uit het bestek.

 

De mate van de bewijslast en staving is erg afhankelijk van de gevraagde uitwerkingsgraad in de procedure:

wordt er een visie gevraagd of een schetsontwerp?

Gebruik eventueel kolom L in de overzichtsfile voor de evaluatie van GRO.

Visie

Belangrijke aspecten bij de beoordeling van de visie:

 

 • de ambitie van de visie
 • concrete engagementen
 • eerste inschattingen (bv. op basis van vuistregels)
 • het identificeren van kansen en knelpunten
 • de aandacht voor circulair en duurzaam bouwen
 • geeft de visie blijk van een geïntegreerde aanpak om te komen tot een toekomstgericht ontwerp?
Schetsontwerp

Belangrijke aspecten bij de beoordeling van het schetsontwerp:

 

 • de ambitie en het prestatieniveau van het ontwerp
 • de onderbouwing en staving van de ambitie
 • eerste inschattingen (bv. op basis van vuistregels)
 • realiteitszin en haalbaarheid
 • het identificeren van kansen en knelpunten
 • de aandacht voor circulair en duurzaam bouwen
 • geeft de visie blijk van een geïntegreerde aanpak om te komen tot een toekomstgericht ontwerp? Is er een goede samenwerking tussen de teamleden?
 • Is er een evenwicht tussen de verschillende parameters in het project? Werden er verschillende pistes onderzocht?

Enkele aandachtspunten voor de opdrachtgever

 
 • De opdrachtgever evalueert de bewijsvoering. GRO werkt zonder controle-instantie en zonder certificering.
 • De beoordeling van de offertes gebeurt zoals in het bestek beschreven werd.
 • Nazicht van de concepten: ligt duurzaam en circulair bouwen echt aan de basis van het ontwerp of werden vooral op binnencomfort en energie hoog gescoord (met een voorkeur voor hoogtechnologische oplossingen en weinig aandacht voor climate responsive design of materiaalgebruik).

Enkele aandachtspunten voor het ontwerpteam


 • Het ontwerpteam heeft aandacht voor het globaal ambitieniveau en minimale prestatieniveaus voor bepaalde criteria die in het bestek werden bepaald.
 • Indien enkel een globaal prestatieniveau vastgelegd werd, is de keuzevrijheid maximaal. De ontwerpteams kunnen zelf de meest voordelige combinatie kiezen.
 • De ontwerpers bekijken niet elk criterium apart, maar hebben oog voor een transversale aanpak.